O nás

Materská škola na Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov, je 6-triedna materská škola s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou, ktorá zabezpečuje starostlivosť o deti počas celého dňa, pričom môže zabezpečovať aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť detí vo veku od 3 rokov do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, prípadne aj od 2 rokov ak to umožňujú podmienky.

Riaditeľ materskej školy: Mgr. Božena Gočová Benková
Zástupca riaditeľa materskej školy: Mgr. Katarína Kolcunová
Telefonický kontakt: +421 901 713 506
E-mail: ms.lsvobodu@gmail.com
(Úradné dni Str – Pia od 10:00 – 12:00, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru)

 

Takto trávia deti deň

6:45 – 8:45

schádzanie detí, hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, edukačné aktivity, ranný kruh (spoločné diskutovanie), navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia

8:45 – 9:15

osobná hygiena, desiata

9:15 – 11:45

edukačné aktivity, pobyt vonku – vychádzka, školský dvor (dĺžka, pobyt vonku a náročnosť trasy sa prispôsobuje veku detí v trvaní od 30min – 2hod, pobyt vonku sa neuskutočňuje iba v nepriaznivom počasí a z vážnych dôvodov)

11:45 – 14:20

osobná hygiena , obed, čistenie zubov, odpočinok, krúžková činnosť

14:20 – 15:00

pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant

15:00 – 16:30

hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity

Rozdelenie tried

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov materskej školy umožňujú realizovať voľné hry, oddych, osobnú hygienu a telesné cvičenia detí bez vzájomného rušenia, pričom jednotlivé miestnosti funkčne na seba nadväzujú

Pavilón A

1. trieda (Slniečka) –  je na 2. podlaží, má svoju herňu, spálňu, šatňu, umyváreň, zariadenie na osobnú hygienu a prípravnú kuchynku na výdaj stravy.
2. trieda (Lienky) – je na 1. podlaží, má svoju herňu, spálňu, šatňu, umyváreň, zariadenie na osobnú hygienu, prípravnú kuchynku na výdaj stravy.

Pavilón B

3. trieda (Tigríci) – je na 2. podlaží, má svoju herňu, spálňu, šatňu,umyváreň, zariadenie na osobnú hygienu, prípravnú kuchynku na výdaj stravy.
4. trieda (Zajačikovia) – je na 1. podlaží, má svoju herňu, spálňu, šatňu, umyváreň, zariadenie na osobnú hygienu a prípravnú kuchynku na výdaj stravy.

Pavilón C (hospodársky pavilón)

1. podlažie – kuchyňa, termoregulačná miestnosť, elektrorozvodňa, šatňa pre personál, zariadenie na osobnú hygienu.
2. podlažie – riaditeľňa, zborovňa, práčovňa, šatňa pre personál, zariadenie na osobnú hygienu.

Pavilón D

5. trieda (Včielky) – je na 2. podlaží, má svoju herňu, spálňu, šatňu, umyváreň, zariadenie na osobnú hygienu a prípravnú kuchynku na výdaj stravy.
6. trieda (Motýliky) – je na 1. podlaží, má svoju herňu, spálňu, šatňu, umyváreň, zariadenie na osobnú hygienu, prípravnú kuchynku na výdaj stravy a sklad.

Materská škola na Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov
Riaditeľ školy: Mgr. Božena Gočová – Benková
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Kolcunová
Tel.: +421 901 713 506
E-mail: ms.lsvobodu@gmail.com
(Úradné dni Str – Pia od 10:00 do 12:00, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru)

Vedúca školskej jedálne: Božena Rybárová
Tel. : 054/474 65 72
(Úradné dni Pon, Str, Pia od 10:00 do 12:00)